Добре дошли в света на Zone-bg.com
US BG
Начална станица
Глерия със снимки
Галерия с видео клипове
Нашите приятели
Информация за нас
Ценова листа

Съдържание

08.07.20 06:50

Запазени авторски права

Всички изображения, графики, текстове, музика, видео, софтуер, бази данни и всякакви други произведения на литературата, изкуството или науката, които са достъпни на тази или чрез тази страница, са обект на авторски права и изключителна собственост на Zone-bg.com, или на неговите собственици, които си запазват всички права върху въпросните произведения. Освен за използване на страницата при спазване изискванията на приложимото законодателство, използването на което и да е от произведенията или на части от произведение, включително но не само възпроизвеждането, разпространението, размножаването, публикуването, публичното представяне или изпълнение, излъчването по безжичен път, предаването и препредаването чрез кабел, дигиталното предаване, предаване по електронен, механичен, фотокопирен или друг начин, превеждането на друг език, изменението или адаптирането, вноса и износа на копия, са строго ЗАБРАНЕНИ и биха нарушили правата на интелектуална собственост на други лица и съгласно Българското или други приложими законодателства и може да доведат до носене на административно-наказателна или наказателна отговорност на нарушителя, включително отговорност за имуществени вреди за нарушаване на авторски права.

Използвайки настоящият сайт вие приемате и се съгласявате с горепосочените, както и със следните условия

1. Съдържание и точност на информацията. Тъй като Zone-bg.com предприема разумни действия, за да осигури щото информацията, изображенията, текстът или връзките (информацията), съдържащи се в този сайт да бъдат точни и пълни, Zone-bg.com не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. По принцип Zone-bg.com не поема никаква отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.


2. Авторски права. Незаконно да се копират, възпроизвеждат или разпространяват информация или материали, обект на авторско право (вкл. снимки) без съгласието на собственика на такова авторско право. Фотографът е собственик на авторското право върху снимката или изображението. Освен ако изрично не е посочено друго, се счита, че всичко, което видите или прочетете в този сайт, е обект на авторско право и може да бъде използвано или копирано от вас само с предварително писмено съгласие на Zone-bg.com или на притежателя на авторското право. Тази забрана означава, че Вие нямате право да предавате, изменяте или преразпределяте никакви изображения или текст от този сайт без изричното предварително писмено съгласие на Zone-bg.com или на притежателя на авторското право. Можете да сваляте и да печатате изображения и текст от сайта само за ваши лични нетърговски нужди. Освен това декларирате, че Вие сте притежател или сте упълномощен от притежателя на авторското право да използвате всякакви материали, обект на авторско право, предадени или предоставени от Вас. Неразрешеното използване може да представлява нарушаване на законите и да доведе до наказателна отговорност.


3. Изображения. Всички изображения, съдържащи се или изложени от Zone-bg.com в сайта, са собственост на Zone-bg.com или се използват от Zone-bg.com със съгласието на притежателя на авторското право и на лицата (ако има такива), показани на тези изображения. По смисъла на т. 2 от настоящите разпоредби използването на някакви изображения (или части от тях) от Вас без изричното писмено съгласие на Zone-bg.com или на притежателя на авторските права се ЗАБРАНЯВА. Неразрешеното използване може да представлява нарушаване на законите и да доведе до наказателна отговорност.


4.Интелектуална собственост. Всички авторски права, наименования, лого и/или запазени марки са собственост на Zone-bg.com и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.


5. Ограничаване на отговорността. Достъпът или използването на този сайт се извършва на Ваш собствен риск, като Вие приемате или се съгласявате с всичко в сайта във вида, в който е изложено, без изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само гаранции за търговски качества или пригодност за определена употреба. Освен това Zone-bg.com не носи и няма да носи никаква отговорност, като рискът поемате изцяло Вие, по отношение на следното: прекъсване на услугата, всякакви връзки до сайтове на трети страни, всякакъв вид комуникации с трети страни и всякакви повреди на Вашия компютър или друго имущество, произтичащи в резултат от достъпа Ви или използването на този сайт, включително, но не само, по отношение на всякакви повреди, предизвикани от компютърни вируси или връзки към сайтове на трети страни. Zone-bg.com не носи отговорност за преки, непреки, случайни, нарочни, наказуеми или друг вид щети, произтичащи от достъпа Ви до използването на този сайт.


6. Промени и обновявания. Информацията е предоставена от Zone-bg.com за удобство и може да се променя без предизвестие. Zone-bg.com може по всяко време да променя настоящите условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези промени и обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме ви периодично да посещавате тази страница и да прочетете и се запознаете с текущите условия, както и с целия сайт, за да се запознаете с всички промени и обновявания.


За контакти : Натисни Тук